Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại đây 

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phần riêng lẻ

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phần riêng lẻ Chi tiết

Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2

Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2 Chi

Thông báo về việc tăng vốn điều lệ

Thực hiện triển khai nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông thông báo thay đổi thời gian

Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2023

Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông trân trọng kính mời quí

Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022. Bấm vào đây để xem

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. Bấm vào đây để xem nội dung

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021. Bấm vào đây để xem nội dung