Thông báo về việc tăng vốn điều lệ

Thực hiện triển khai nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông thông báo thay đổi thời gian

Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022. Bấm vào đây để xem

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. Bấm vào đây để xem nội dung

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021. Bấm vào đây để xem nội dung

Thông báo mời họp; Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2022

Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông trân trọng kính mời quí

Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Bấm vào đây để xem

Thông báo mời họp; Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2021.

Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông trân trọng kính mời quí