CƠ CẤU TỔ CHỨC

              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1.         Chủ tịch HĐQT:              Ông Nguyễn Hòa Hiệp
 2. Uỷ viên:                           Ông Lê Hải Đoàn
 3.       Uỷ viên:                           Bà Ngô Thị Bích Vân
 4.        Ủy viên độc lập:             Ông Nguyễn Bình Bắc

             ỦY BAN KIỂM TOÁN

 1.         Chủ Tịch:                       Ông Nguyễn Bình Bắc 
 2.          Uỷ viên:                          Ông Nguyễn Hòa Hiệp
 3. Uỷ viên:                          Ông Lê Hải Đoàn

            GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 • Tổng Giám đốc:             Ông Đỗ Quốc Toản
 •                                                                                                                                                           Thư ký Công ty:             Ông: Vương Quốc Lợi        ĐT: 024.36405420

           CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHẬN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 •           VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

                            Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Ngọc Trìu.                                                  ĐT: 024.36403765

 

 •           PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

                           Trưởng phòng (Kế toán trưởng Công ty): Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc.       ĐT:024.36405422

 

 •           PHÒNG KẾ HOẠCH – THI CÔNG

                             Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Văn Trọng.                                                   ĐT: 024.36405423

 

 •           CHI NHÁNH TELCOM I

                         Giám đốc: Ông Vũ Duy Phương                                                          

                                        

 •           CHI NHÁNH TELCOM III

                           Giám đốc: Ông Đỗ Quang Quyền                                                           

                                     

 •           CHI NHÁNH TELCOM IV

                                Giám đốc: Ông Lê Thanh Bình                                                                 

                                

 •           CHI NHÁNH TƯ VẤN – THIẾT KẾ
 •                                                                                                                                                                                         Giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Hùng