Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Telcom đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

1200x630

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Telcom đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết.