BB họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

BB họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 : Tải về

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023

Bấm vào đây để xem chi tiết

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2023

Bấm vào đây để xem chi tiết

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại đây 

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phần riêng lẻ

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phần riêng lẻ Chi tiết

Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2

Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2 Chi

Thông báo về việc tăng vốn điều lệ

Thực hiện triển khai nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm