CƠ CẤU TỔ CHỨC

Click me!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

 1. Chủ tịch HĐQT:              Ông Vũ Đức Quang
 2. Uỷ viên:                           Ông Dương Vũ Cường
 3. Uỷ viên:                           Ông Đặng Đức Khôi
 4. Uỷ viên:                           Ông Vũ Minh Yên
 5. Uỷ viên:                           Ông Nguyễn Hòa Hiệp

BAN KIỂM SOÁT
 

 1. Trưởng ban:                  Ông   Nguyễn Công Toản
 2. Uỷ Viên:                          Bà     Trần Thị Thu Thủy
 3. Uỷ Viên:                               Nguyễn Thị Kim Thu

BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 

 • Tổng Giám đốc:                  Ông Dương Vũ Cường
 • Phó Tổng Giám đốc:          Ông Vũ Minh Yên
 • Văn phòng Tổng hợp:       ĐT: 024.36405420

 
CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHẬN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 

 • Phòng  Nhân lực – Hành Chính

                   Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hường. ĐT: 024.36405424

 • Phòng Tài chính Kế toán

                  Trưởng phòng (Kế toán trưởng Công ty): Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc.                                                               ĐT: 024.36403765/ 024.36405422

 • Phòng Kế hoạch Thi công

                 Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Lâm. ĐT: 024.36405423

 • Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp thông tin (MECIN CO)

                 Chủ tịch Công ty:     Ông Nguyễn Công Toản
                 Giám đốc:                 Ông Nguyễn Hữu Thắng
                 ĐT: 024.35119565          Fax: 024.35119565

 • Chi nhánh Xí nghiệp Hàn nối và Đo kiểm

                   Giám đốc: Ông Lê Thanh Bình
                   ĐT: 024.3519979            Fax: 024.35130921

 • Chi nhánh Miền Nam

                   Giám đốc: Ông Lê Văn Khoan
                   ĐT: 0251.3955885          Fax: 0251.3954788

 • Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế

                   Giám đốc: Ông Vũ Minh Yên
                   ĐT: 024.36405765          Fax: 024.36405766