Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Van Hoa Chao Hoi Cua Nguoi Han Quoc Nhu The Nao1

Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017