Báo cáo Tài chính Hợp nhất Công ty Telcom năm 2016

165964 C436 3 1502725019366

Bản Bbáo cáo Tài chính Hợp nhất Công ty Telcom năm 2016

Xin mời bấm vào đây để đọc Báo cáo Tài chính Hợp nhất công ty Telcom năm 2016