Thông báo hỗ trợ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt

Tt 2opt 1587688217320405327738 Crop 158768822346670157406

Căn cứ thông báo ngày 20/7/2017 của HĐQT Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông về việc đổi sổ cổ đông và tiến hành thủ tục lưu ký tại các Công ty Giao dịch Chứng khoán. Công ty xin thông báo về việc hỗ trợ các cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt.