Một số hình ảnh về lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp Thông tin (MECIN)

Mot So Hinh Anh Ve Le Ra Mat Cong Ty Tnhh Mtv Co Khi Va Xay Lap Thong Tin Mecin 6

Một số hình ảnh về lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp Thông tin (MECIN)

Một số hình ảnh về lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp Thông tin (MECIN)

Một số hình ảnh về lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp Thông tin (MECIN)

Một số hình ảnh về lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp Thông tin (MECIN)

Một số hình ảnh về lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp Thông tin (MECIN)

Một số hình ảnh về lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp Thông tin (MECIN)

Một số hình ảnh về lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp Thông tin (MECIN)

Một số hình ảnh về lễ ra mắt Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp Thông tin (MECIN)