Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018

Uploaded Thanh Lap Cong Ty Tnhh Cr 420x270

Biên bản họp ĐHCĐ; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
Nguồn tin: TELCOM.,JSC