Thông báo về ĐHCĐ thường niên 2018

Nhadautu Muon Ir Tot Lanh Dao Phai Co Tam 1053 E1551857096353 380x228

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết

Nguồn tin: TELCOM.,JSC