Thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM

Shutterstock 1014889591 Otxj

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-SGDHN ngày 18/09/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cho CTCP Phát triển Công trình Viễn thông (Công ty) và công văn số 1235/TB-SGDHN ngày 18/09/2017 thông báo về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của Công ty, Công ty trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-SGDHN ngày 18/09/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cho CTCP Phát triển Công trình Viễn thông (Công ty) và công văn số 1235/TB-SGDHN ngày 18/09/2017 thông báo về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của Công ty, Công ty trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Phát triển công trình Viễn thông
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: TEL
Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 26/09/2017
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.800 đồng/cổ phiếu
Trân trọng!